[PATCH] loader/wine.pl.UTF-8.man.in: Move WineHQ URL to https

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[PATCH] loader/wine.pl.UTF-8.man.in: Move WineHQ URL to https

Austin English-2
Missed in 3bc68c24b972643aba2b96dcdcf97ea2f9fb82bd

Signed-off-by: Austin English <[hidden email]>
---
 loader/wine.pl.UTF-8.man.in | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
index 9f1f2cf28d..c487d0a6d8 100644
--- a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
+++ b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
@@ -305,7 +305,7 @@ można pobrać ze strony
 Najaktualnieszy zrzut kodu można pobrać przez GIT.  Aby dowiedzieć się
 jak to zrobić, odwiedź stronę
 .I
-http://www.winehq.org/git
+https://www.winehq.org/git
 .PP
 WineHQ, siedziba rozwoju
 .B wine
--
2.13.6